Administració de Finques

 • Constitució de Comunitat, per a aquelles finques que els requereixin
 • Legalització del Llibre d’Actes de la Comunitat
 • Inscripció de la finca en la Delegació d’Hisenda corresponent i realització dels tràmits necessaris per aconseguir la concessió del seu NIF
 • Emissió i gestió de cobrament dels rebuts mensuals, corresponents al Pressupost ordinari com extraordinari. Els rebuts en gestió de cobrament bancari són enviats al banc a través d’Internet, sense cap despesa per comissions bancàries per a la comunitat
 • Control i pagament de totes les obligacions econòmiques de la comunitat de caràcter periòdic i regular, així com altres de caràcter excepcional que la Comunitat ens encomani. i que seran autoritzades pel President de la Comunitat a fi de mantenir un correcte funcionament de tots i cada un dels serveis de l’immoble
 • Enviament mensual al President de la Comunitat d’un extracte comptable, detallant les despeses i ingressos realitzats durant el mes
 • Liquidació anual de despeses i ingressos, detallant totes les despeses, agrupats per partides, i distribuïdes en funció dels corresponents coeficients de repartiment, i detallant els ingressos pels diferents conceptes d’emissió, amb menció dels saldos, individualitzats, resultants, enviant còpia a tots els propietaris
 • Elaboració del Pressupost anual de despeses
 • Confecció de les convocatòries a Juntes Generals, Ordinàries i Extraordinàries, amb assistència a aquestes Juntes de personal especialitzat
 • Redacció i enviament, a tots els propietaris, de les actes de les Juntes de la Comunitat i transcripció al Llibre d’Actes
 • Assessorament laboral, confecció i pagament de nòmines i assegurances socials dels empleats de la comunitat, així com les declaracions d’IRPF
 • Comptem amb un equip de lletrats, especialitzats en propietat horitzontal al servei de les nostres Comunitats de Propietaris, destinat a la defensa jurídica en general