Serveis Jurídics

El Departament Jurídic te la seva propia estructura i està integrat dins de les diferents àrees que conformen el nostre despatx. Cada àrea d’actuació està representat per professionals especialitzats en el seu camp.

Mercantil
Portem a terme tot tipus d’operacions societàries (Constitució, gestió de societats, actes de Junta, compravenda, ampliació de capital, nomenament de càrrecs, modificacions estatutàries, transformacions, dissolució i liquidació, traspassos de negoci, …), Suspensió de pagaments, Dret de propietat industrial (marques, patents ,…), Dret de Propietat intel•lectual, Competència deslleial, Confecció de tot tipus de contractació mercantil (contractes d’Agència, transport, assegurances, cessions …).
Societari
Dret Urbanístic, Impugnació de sancions administratives, Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració, …
Civil
Confeccionem tot tipus de contractes, intervenim en assumptes referits a Arrendaments Urbans, Matrimonial (separacions, divorcis ,…), Successions i donacions (Declaracions d’hereus, Acceptació d’herències, planificació d’herències ,…), Dret Immobiliari, Responsabilitat Civil, Reclamacions de quantitat i gestió d’impagats. Així mateix, els donem assistència lletrada en tot tipus de procediments civils referits a les matèries anteriorment esmentades, des de l’ordre jurisdiccional civil fins a la seva resolució final.
Penal
Assistència lletrada en diligències penals, així com en tot tipus de procediments penals, tant en judicis de faltes com procediments abreujats i ordinaris tramitats davant l’ordre jurisdiccional penal fins a la seva resolució final.
Delictes contra les persones
 • Lesions, maltractaments
 • Negligències mèdiques
 • Agressions i abusos sexuals
 • Homicidis, Segrestos i detencions il·legals
 • Amenaces
 • Impagament de pensions
 • Delictes contra l’Honor i la Intimitat (Injúries, Calúmnies,…)
Delictes contra la Seguretat Col·lectiva
 • Tràfic de drogues
 • Alcoholemies i Delictes contra la circulació
Delictes contra el Patrimoni
 • Furts i Robatoris
 • Danys contra la propietat privada
 • Estafes
Derecho Penal d’Empresa
 • Defraudacions
 • Alçament de Bens de deutors
 • Insolvències Punibles (Alçaments en procediments Concursals)
 • Delictes Societaris
 • Delictes contra la Propietat Industrial (patents i marques)
 • Falsedats Documentals
 • Delictes contra els treballadors
 • Delictes contra el Medi Ambient
 • Delictes Urbanístics
 • Delictes contra Hisenda i Seguretat Social
Delictes contra les Administracions
 • Prevaricació, Suborn, Tràfic d´Influències, Malversació
 • Denuncia Falsa, Fals testimoni, Obstrucció a la Justícia, Trencament de Condemna
Judici de Faltes.
Justícia de Menors