Fiscal

El nostre objectiu serà el de racionalitzar la càrrega fiscal de la seva Empresa en base a la seva realitat econòmica i al marc legal existent

 • Confecció i presentació dels impostos Mensuals i Trimestrals.
 • Confecció i presentació de Resums Anuals de IVA, IRPF, …
 • Estimació Directa (Normal i Simplificada) i Objectiva, …
 • Presentació Impostos Anuals (Clients – Proveïdors, superiors a 3.005,06 €).
 • Impost sobre Societats
 • Dipòsit de Comptes Anuals al Registre Mercantil.
 • Operacions Intracomunitàries.
 • Declaracions de Renda (IRPF).
 • Intrastat Mensual.
 • Tràmits censals a Hisenda.
 • Impost d’Activitats Econòmiques (altes, baixes, modificacions)
 • Negociació d’Aplaçaments i fraccionaments d’impostos.
 • Sol•licitud de Certificacions davant Hisenda
 • Planificació i gestió d’inspeccions i comprovacions fiscals davant la AEAT.
 • Assessorament fiscal general.