Comptabilitat

El objectiu de la comptabilitat és aconseguir que no sigui una simple obligació burocràtica, sinó que es converteixi en una eina útil que permeti avaluar els resultats de l’Empresa i prendre las decisions adequades al objecte de millorar la rendibilitat.

  • Confecció o supervisió de la Comptabilitat d’empreses i professionals adaptat a la legislació vigent segons la forma jurídica i necessitats concretes dels clients.
  • Formació al personal de la seva Empresa en matèria de Comptabilitat.
  • Balanços de comprovació periòdics.
  • Balanç de situació anual.
  • Majors anuals.
  • Informe anual.
  • Comptabilitat de Costos.
  • Assessorament comptable general.